Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวาน849
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3242
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6316
mod_vvisit_counterเดือนนี้18843
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30986
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546734600

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 11
IP ของคุณ คือ : 3.214.184.250
วันที่: 22 ม.ค. 2020

 

 

 

สารบัญ

ลำดับ

 

หน้า

 

ที่มา

1

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

2

 

คำจำกัดความ

2

 

แนวคิดและหลักการ

2

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

3

 

- กระบวนงาน เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

 

1

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

5

2

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

13

3

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

21

4

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

27

 

สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 

5

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

33

6

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

39

 

- กระบวนงาน งานทะเบียนราษฎรและบัตร

 

7

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

45

8

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

49

9

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำ

53

10

การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

57

11

การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่น ๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย” และจาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.

61

12

การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มในทะเบียนบ้าน

65

13

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

69

14

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

73

15

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

77

16

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

81

17

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ

85

18

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

89

19

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

93

20

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

97

21

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

101

22

การขอเลขที่บ้าน

105

23

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

109

24

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

113

25

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

117

26

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

121

27

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากกว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

125

28

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

1ดดด29

29

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

133

30

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

137

31

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

141

32

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

145

33

การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง

149

34

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

153

35

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย สัญชาติ

157

36

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

161

37

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

165

38

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

169

39

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

173

40

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

177

41

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

181

42

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

185

43

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

189

44

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

193

45

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

197

46

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

201

47

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

205

48

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

209

49

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

213

50

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการี ทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

217

51

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

221

52

การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

225

53

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

229

54

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

233

55

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

237

56

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

241

57

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

245

58

ารรับแจ้งการตายเกินกำหนด

249

59

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

253

60

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

257

61

การรับการย้ายเข้า

261

62

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด

265

63

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

269

64

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

273

65

การรับแจ้งการย้ายออก

277

66

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

281

67

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

285

68

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

289

69

การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

293

 

- กระบวนงาน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 

70

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

301

 

- กระบวนงาน สำนักการคลัง

 

71

การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

309

72

การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

315

73

การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)

321

74

การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

327

75

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

333

76

การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

339

77

การขอรับบำเหน็จปกติ   หรือบำเหน็จรายเดือน   ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

343

78

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

347

79

การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

351

80

ารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

355

81

การรับชำระภาษีป้าย

359

82

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

363

83

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

367

84

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

371

85

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

375

 

- กระบวนงาน สำนักการศึกษา

 

86

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

383

87

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

387

88

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

391

89

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

395

 

- กระบวนงาน กองสวัสดิการสังคม

 

90

การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

401

91

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

405

92

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

409

 

- กระบวนงาน สำนักการช่าง

 

93

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

417

94

การแจ้งถมดิน

423

95

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

429

96

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่น

435

 

 

97

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21

441

98

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

451

99

การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

455

100

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

459

101

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

465

102

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

469

103

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

477

104

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริกาน้ำมัน

487

105

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

493

106

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

501

107

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

507

108

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

513

109

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

519

110

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)

527

111

ารออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะ ที่ ารออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะ ที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)

533

112

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

541

113

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอและตรวจสอบ

549

114

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและการตรวจสอบ

555

115

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

559

116

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

569

117

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ