Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน849
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5273
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5654
mod_vvisit_counterเดือนนี้17765
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27642
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546761164

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 7
IP ของคุณ คือ : 3.214.224.224
วันที่: 20 ก.พ. 2020
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทั้งเล่ม)
alt ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
alt ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
alt ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
alt ส่วนที่3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
alt ภาคผนวก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
     รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
     รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  
    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการศึกษา
สำนักการคลัง

สำนักการช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการศึกษา
สำนักการคลัง

สำนักการช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4)
 
 

 

บทความ อื่นๆ ...

หัวหน้าส่วนราชการ